just me

10 tekstów – auto­rem jest just me.

miłość sma­kuje inaczej. 

myśl • 20 stycznia 2012, 23:14

Boże... miłość piękną miała być, bez cier­pienia, bez żalu i łez. Dlacze­go więc ja znam tyl­ko tą, która za­kazaną jest?

Wciąż py­tam, wciąż od­po­wie­dzi nie uzys­kuję. Umieram tyl­ko po cichu, żeby nie widział nikt. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 stycznia 2012, 19:11

ile ra­zy jeszcze będę upa­dać, pod­no­sić swo­je zmęczo­ne ciało, śmiać się na pozór, mod­lić o łaskę, o szczęście, pro­sić o śmierć, o choć je­den znak, który poz­wo­li mi nie żyć już nadzieją? kto mi od­po­wie na te py­tania? kto pop­ro­wadzi za rękę przez ciem­ny ko­rytarz? już nie chcę mieć oczu zasłoniętych mgłą i kar­mić się kłam­stwa­mi, że wszys­tko będzie dob­rze, bo nie będzie... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 3 sierpnia 2011, 15:33

jeśli zechcesz płakać, ja zapłaczę z Tobą. jeśli zechcesz iść, ja pójdę za Tobą. jeśli zechcesz um­rzeć, ja umrę przy Tobie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 2 sierpnia 2011, 13:15

Pozwól mi zat­ra­cić się, zgu­bić drogę, za­pom­nieć o wszys­tkim, uciec da­leko, zniknąć raz na zaw­sze, dot­knąć dna, Boże, ale nie pozwól mi wra­cać do te­go sa­mego miej­sca, do tych wspomnień. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 1 sierpnia 2011, 17:10

Marze­nia? za­leżą od te­go jak bar­dzo chce się je spełnić. Przez­nacze­nie? kwes­tia po­dejścia. Szczęście? pojęcie względne, bo dla każde­go szczęściem jest co innego. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 lutego 2010, 22:21

Cisza - nieodłączny ele­ment samotności... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 9 lutego 2010, 16:52

Za­kaza­ny znaczy bar­dziej pożądany. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 30 stycznia 2010, 15:35

Po­tykasz się - upa­dasz - pod­no­sisz się... Za każdym ra­zem to sa­mo. Lecz to naj­piękniej­szy ciąg wy­darzeń, którym człowiek kar­mi się każde­go dnia. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 29 stycznia 2010, 15:54

Na­tura nas stworzyła - skrzyżowała nasze dro­gi - poz­wo­liła nam za­kochać się w so­bie bez opa­mięta­nia... aż w końcu się zniena­widzi­liśmy.
Uczu­cie niena­wiści jest równie in­tensyw­ne co nasza daw­na miłość, choć już nie ta­kie piękne... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 23 stycznia 2010, 10:06

just me

just me

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność